آمادگی ها جهت انجام لیزر

آمادگی ها برای انجام لیزرموهای زائد

/ready-to-do-the-salvage-%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%8A/

3هفته قبل : بیمار از كندن مو به وسیله موم و الكترولیز خودداری كند اما می تواند ازتراشیدن یا كرمهای موبر استفاده كند. آفتاب گرفتن ممنوع است و باید ازتركیبات ضدآفتاب استفاده كند. بیمارانی كه پوست تیره تر دارند باید ازكرمهای روشن كننده استفاده كنند وپوست ناحیه را قبل از لیزر روشن کرده باشند ....