مرکز مطالعات و تحقیقات فناوری های نوین آسمان

مرکز مطالعات و تحقیقات فناوری های نوین آسمان

استعلام گواهینامه لیزر موهای زائد

تصویر

استعلام گواهینامه لیزر موهای زائد(دوره پیشرفته)کلاسهای (دایود.حضوری)

شماره و تاریخ
  نام و نام خانوادگی :خانم لیلا خسروزاده حسه

تاریخ :1397/11/29


شماره :13955