مرکز مطالعات و تحقیقات فناوری های نوین آسمان

مرکز مطالعات و تحقیقات فناوری های نوین آسمان

استعلام گواهینامه لیزر موهای زائد

تصویر

استعلام گواهینامه لیزر موهای زائد(دوره مقدماتی)کلاسهای (اس.اچ.آر. حضوری)

شماره و تاریخ
  نام و نام خانوادگی :خانم آدرینه نظریان

تاریخ :1397/06/20


شماره :12618

  


 laser hair certification inquiry

تصویر

 laser hair certification inquiry

(Advanced Course) classes (presence diode)

شماره و تاریخ
  ms :adrine nazarian                                             

 

DATE :
REGISTRATION N. :
18295
18-09-2018